top of page

İSTANBUL OTİZM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1 - DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

- Derneğin Adı: İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneğidir.


Derneğin Merkezi: Derneğin merkezi İstanbul’ dadır. Merkez adresi ‘Kurna mah. Edep sok. No:11/2 Şekerci Apt. Pendik / İstanbul’ dur. Şubesi yoktur.

MADDE 2 – DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ


Derneğin Amacı:
Otizmli bireylerin ve yakınlarının bağımsız olarak toplumsal yaşama katılmasını, güçlenmesini sağlama amacıyla, Anayasa ve ilgili her türlü yasal düzenlemelerle sahip oldukları yasal haklarının gerektirdiği her biçimde, önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak, toplumun otizmi öğrenmesini ve otizmli bireyi doğru anlamasını sağlamak, otizmli bireylerin ve ailelerinin sosyal güvencelerinin her bakımdan tam anlamıyla sağlandığı, dışlanma ve ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı bir toplumsal yaklaşımı hayata geçirmek amacı ile kurulmuştur.


Bu amaca uygun olarak derneğin öncelikli hedefi bir gün derneğimizin otizmli bireylerin de yer aldığı bir yönetim kuruluna sahip olacak biçimde yapılandırılmasıdır. Otizmli bireylerin kendi hakları ve gelecekleri için söz sahibi olması amaçlanmaktadır.


Otizmli bireylerin ve ailelerinin sorunlarını çözmek amacıyla gerek bizzat çalışmalar yapmak, gerek kendilerinin bu sorunlarla baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak, onları kendilerine kaynak, hizmet ve fırsat sağlayabilecek sistemler ile buluşturmak, bu sistemlerin her anlamda otizmli bireyler ve aileleri için olumlu yönde değişimi üzerine odaklanmak, devletin bu konudaki sosyal politikasının geliştirilmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmak, her fırsatta destek vermek, risk altındaki grupları, başka bir deyişle sosyoekonomik anlamda en alt seviyedeki ve en ağır otizm düzeyindeki çocuklardan başlamak üzere tüm grupları güçlendirmek ve otizm topluluğu içinde de sosyal adaleti geliştirmek, birlikte hareket ettiği kişi ve kurumların bu anlamdaki bilgi ve becerilerini, kapasitelerini desteklemek ve bunları alanındaki sosyal hizmet uygulamalarına aktarmak derneğin en önemli amaçlarındandır.


Derneğin bir diğer amacı otizmli bireylerin ve yakınlarının erken tanı ve çağdaş eğitim olanaklarına kavuşmasına, dolayısıyla sorunların büyümeden kaynaktan çözümüne kamu nezdinde yapılacak çalışmalara destek vererek katkıda bulunmak, otizmli bireylerin ve yakınlarının eğitim, sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmaktır. Bu bağlamda toplumsal anlamda otizmi ve otizmli bireyi tüm boyutlarıyla tanıtmak amacı ile yapılacak çalışmalara destek verilir, gereği halinde bizzat çalışma yapılır.


Derneğin en temel çalışma biçimlerinden biri otizmi çocuklar, bireyler ve aileleri ile bire bir iletişim kurup her anlamda korucuyu, savunucu, destekleyici uygulamalar yapmak, yapılan uygulamaların sonuçlarını takip etmek ve sürdürülebilir bir sistem içinde uzattığı eli hiçbir zaman geri çekmeden onlara yanlarında olduğunu hissettirmektir.


Otizm alanında sosyal hizmet, sosyal değişim, sosyal adalet, refah ve kalkınma temelli, otizmli bireyi ve ailesinin güçlendirilmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulamalarla umutlu bir geleceğe katkıda bulunmak, mümkün olan her anlamda, yasaların izin verdiği ölçüde ve derneğin imkanları dahilinde o güzel geleceğin mimarlarından biri olmaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:


1-Otizm Eylem Planı yol haritasını takip etmek, kendi çalışmalarını bu plana uygun olarak ve plandaki süreçlere destek verecek biçimde yapmak. Otizm Eylem Planı’nda yer alan tüm konuları ile faaliyetleri arasında bağ kurmak ve onu bu tüzüğün ayrılmaz bir parçası olarak görmek.


2-Derneğin amacına yönelik olarak bireylerin ve yakınlarının ve ailelerinin çağdaş yaşam standartlarına ulaşmasını temin edecek kamuoyu yaratmak, görsel ve yazılı medyada yapılacak programlara destek olmak, bu doğrultuda özel programlar yapmak ve yaptırmak, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek;


3-Derneğin otizmli bireylerin de yer aldığı bir yönetim kuruluna sahip olacak biçimde yapılandırılması amacıyla otizmli bireylerin her alanda etkin ve yetkin olabilmesi için gerekli ön koşulları oluşturma amaçlı her türlü yasal çalışmaları yapmak. Otizmli bireylerin kendi hakları ve gelecekleri için söz sahibi olması amacını gerçekleştirebilecek bir yol haritası oluşturmak.


4-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,


5-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,


6-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,


7-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,


8-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,


9-Üyeleri ve üyeleriyle toplum arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,


10-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,


11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,


12-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,


13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,


15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla izin verilen alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,


16-Çalışma konuları ile ilişkili kurumları, devletin ilgili birimlerini ve yerel yönetimleri bilgilendirerek, bu kurumların çalışmalarına, yeni yasa, yönetmelik, tüzük hazırlıklarına katkıda bulunacak rapor hazırlamak, görüş oluşturmak ve bunları kurumlara iletmek yanında ilgili kurum ve kuruluşlar ile temasa geçerek otizm ve eğitim ana konusu etrafında birimlerin ve bireylerin farkındalığının artırılmasını ve çözüm süreçlerinin etkinliğinin sağlanması için çalışmak,


17-Otizimli bireylerin geleceklerine ilişkin problemi çözmek,her türlü iş, sanat,spor ve üretime katılımlarını sağlayacak okul, bakım yurdu ve yerleşim birimleri yaptırmak, otizmli bireylerin bu alanda eğitim ve destek çalışmaları yapabilmeleri için bizzat ya da ilgili alan dernekleri ve vakıfları ya da kamu kuruluşları ve belediyelerle ulusal ya da uluslararası düzeyde ortak çalışmalar yapmak


18-Otizimli bireylerin bedensel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak amacıyla dinlenme yerleri, yaz kampları, klüpler kurulmasını sağlamaktır.


19-Derneğin amacıyla ilgili olarak ülkemizde eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, niteliklerinin artırılması, çeşitlendirilmesi, kurumsallaşması ve vatandaşların farklı hizmet talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için proje ve program geliştirmek, araştırma yapmak veya yaptırmak, kurumsal hizmet vermek, uygulama yapmak ve aynı amaçlarla çalışan kamu veya özel kurum ve kuruluşlarını desteklemek veya bunlarla işbirliği yapmak;


20-Amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere ve özellikle çocuğun iletişim, sosyalizasyon, günlük yaşam becerileri gibi çok yönlü gelişimini sağlamak, zihinsel becerilerini, yaratıcılığını, yeteneklerini ve bilgisini arttırmak için özel eğitim okulları, kreşleri, yuvaları, anaokulları, enstitüler, etüt ve araştırma merkezleri, kurslar ve sair teşkilatlar kurmak, mevcutlarla işbirliği yapmak, bu organlarda çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanılmasını sağlamak, kendisi, kuracağı dernek iktisadi işletmesi, dernek iktisadi işletme ortaklıkları, ortağı olacağı veya kuracağı şirketler veya uluslararası veya ulusal, kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile ve/veya özel şahıslarla ortaklaşa açmak, işletmek, bina ve tesislerini yapmak, yapım ve onarımına yardımcı olmak, açılmış olanları devir alıp işletmek ve/veya işbirliği içinde çalışmak, Türk ve yabancı uzman temin etmek ve çalıştırmak;


21-Amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak tanı ve gelişim izleme faaliyetlerinde bulunmak üzere psikolojik ölçme ve değerlendirme hizmetleri, aile danışmanlığı ve özel eğitim hizmetleri vermek;


22-Sağlık, rehabilitasyon ve özellikle uğraş terapisi hizmetleri vermek ve bu ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak üzere hastaneler, psikolojik ölçme ve değerlendirme merkezleri ve aile danışmanlığı birimleri, üniversiteler, klinikler, sağlık ocakları, dispanserler, rehabilitasyon ve araştırma merkezleri ve benzeri sağlık kurumlarını kendisi, dernek iktisadi işletmesi, dernek ve vakıf iktisadi işletme ortaklıkları, ortağı olacağı veya kuracağı şirketler veya uluslararası veya ulusal, kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile ve/veya özel şahıslarla ortaklaşa açmak, işletmek, mevcutlarla işbirliği yapmak, bina ve tesislerini yapmak, yapım ve onarımına yardımcı olmak, açılmış olanları devir alıp işletmek ve işbirliği içinde çalışmak, Türk ve yabancı uzman temin etmek ve çalıştırmak;

23-Derneğin amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yapmak; benzer merkezlerin açılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak; kurulmuş bulunan tesislerde değişiklik, ek ve onarım yapmak; bu amaçlarla sosyal tesisler, dinlenme tesisleri kurmak;


24-Genelde eğitim ve sağlık alanlarında çalışan eğitimciler, sağlık görevlileri, terapistler, diğer görevliler, özellikle derneğin amacı ile ilgili aileler ve bireylerin ve yakınlarına yönelik çalışan tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan kişiler ve bu bireylerin ve yakınlarının aileleri için yurt içi ve yurt dışında bilgi ve eğitim desteği vermek ve bu amaçla kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, atölye çalışmaları ve benzeri eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, başkalarınca düzenlenenlere katılmak;


25-Eğitim ve sağlık alanlarında, ilgili uygulama ve araştırma kurumları ile bu kurumlarda görevli sağlık ve eğitim kadrolarının nitelik, üretkenlik ve hizmet kapasitelerinin artırımını desteklemek, eğitim ve sağlık işletmelerini ve bu alanlarda kurulacak işbirliklerini desteklemek, eğitim ve sağlık personelinin hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanmasına destek olmak;


26-Derneğin amacına yönelik olarak, eğitmen, terapist ve üst düzey uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek için yurt içi ve yurt dışında teknik meslek lisesi, meslek yüksek okulu, üniversitelerde lisans, lisansüstü, doktora ve ihtisas seviyelerinde staj, burs, ayni ve nakdi yardım ve benzeri diğer eğitim ve öğretim olanakları vermek ve/veya verilmesini sağlamak; yürütülecek projeleri özendirmek ve desteklemek;


27- Derneğin amacına yönelik olarak bilimsel, sosyal, eğitim ya da ilgili alanlarda danışma kurulları oluşturmak, üniversitelere ve bu bilimsel kurullara ulusal veya uluslararası çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yaptırtmak ve mevcutlara destek olmak;


28- Amaçları doğrultusunda çalışan, hizmet ve faaliyette bulunan, ulusal ve gerektiğinde yasal izin alınarak uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek, akademi, fakülte ve diğer bilim ve teknoloji kurumları ile ve özel şahıslarla dernek amaçlarına uygun olarak gereken her türlü hukuki işlemi gerçekleştirmek, işbirliğine girmek, ortaklıklar kurmak, her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırtmak.


29- Amaç ve hizmet konularına ilişkin hususlarda yapılan ulusal ya da uluslararası çalışmaların, eğitim kitaplarının, video ve audio kasetlerinin, CD'lerin, testlerin ve benzeri çalışmaların ve bu anlamdaki her türlü yayının çeviri, basım, dağıtım ve satışını sağlamak ve bülten, dergi, gazete yayınlamak;


30 -Derneğin amacı ile ilgili olarak özellikle ülkemizin tanı ve eğitim olanaklarının kısıtlı olduğu bölgelerinde yerleşik, tanı ve eğitim ihtiyacı olan aileler için, aile eğitim programları ve kursları düzenlemek, daha sonra bu ailelerin bölgelerine uzman eğitimciler göndererek hizmet vermek;


31- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, otizmli bireylerin ürettiği eser ya da ürünlere dair sergi, kermes gibi faaliyetleri düzenlemek. Derneğe gelir getirme ya da yalnızca sosyal amaçlı her türlü sanatsal faaliyetleri düzenlemek, çeşitli sanat ürünleri üretmek ve ürettirmek, bunlar dair fkri hakların mali haklarını devir almak ya da devir etmek, bunların üzerinde lisans anlaşmaları ve sözleşmeleri yapmak, bu çalışmaları yasal koşulları yerine getirmek kaydıyla ticari emtia haline getirmek, satış ve pazarlamasını gerçekleştirmek,


32- Derneğin amaçları veya Otizm Eylem Planı kapsamındaki her türlü konuda, ayrıca genel anlamda engellilere ve onların yasal haklarına ve sorunlarına dair davalar açmak, üyelerini ya da otizmli bireyleri ya da ailelerini bu davalarda temsil etmek, ilgili davalara katılım talebinde bulunmak, takip etmek, Adalet Bakanlığı ve ilgili tüm yasal kurum ve kuruluşlarda bu konuda çalışmalar yapılması için başvurular yapmak, ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda bu konuda yapılan yasal çalışmalara, panel ya da organizasyonlara katılmak, rapor göndermek, temsilci yollamak. İllerdeki barolar ve ilgili kurumlarla bu çalışmalarla ilgili işbirlikleri geliştirmek, eğitimler, panel ve konferanslar düzenlemek, gerek gördüğü hallerde bir danışma kurulu oluşturarak yasal çalışmaların geliştirilmesine öncülük etmek.

33- Derneğin amaçları dahilinde yerli ve yabancı basını bilgilendirmek, bültenler hazırlamak, iş birlikleri ve kampanyalar düzenlemek, yerli ve yabancı her türlü medya kuruluşlarında faaliyetlerini duyurmak ve tüzüğündeki tüm görevlerle ilgili faydalı çalışmaları yaptırmak ve yapmak, bunun için gerektiğinde aracı şirket ya da kurumlarla çalışmak


Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek Sosyal alanda faaliyet gösterir.


MADDE 3-ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ, ÜYELİK TÜRLERİ


Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın ve dernek tüzüğünün öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.


Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, birisi dernek yönetin kurulu üyesi olmak şartıyla iki dernek üyesinin tavsiyesi ile yönetim kuruluna sunulur. Dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.


Dernek yönetimi, üyelik başvurusunda talep edeceği bilgi ve belgelerde her zaman değişiklik yapabilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.


Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.


Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Onursal Üye seçilebilir. Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, insanlığa, bilime ve topluma hizmet vermiş olan, insan hakları bilincine gönül vermiş, toplumda sevgi ve saygı duyulan kişiler arasından, yönetim kurulu veya 10 üyenin önerisi ve Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Aidat vermekle yükümlü değildirler.


Dernek üyeleri gerçek kişi ise giriş aidatı olarak 250,00-TL ve yıllık 250.- TL yıllık aidat vermekle mükelleftir.Tüzel kişi üyeler ise giriş aidatı olarak 2500,00-TL ödemekle mükelleftir. Üyelik aidatları; aidat alındı belgesi karşılığında dernek merkezinde ya da kredi kartı ya da havale/eft yöntemlerinden biriyle ödenecektir.


Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.


Dernek üyesi, üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyelerdir. Üyenin hakları; gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise oluşturulmuş ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak, aidatını zamanında ve düzenli ödemek, Dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak ve dernek çalışma ilkeleri ve yönergelerine uygun biçimde gerekli çalışmaları yapmaktır.

MADDE 4- ÜYELİKTEN ÇIKMA
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


MADDE 5- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.


1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunulması,
2- 3 ( üç ) kez üst üste yazılı uyarıya rağmen verilen görevlerin yerine getirilmemesi
3-Yazılı uyarıya rağmen birikmiş üyelik aidatını üç ay içinde ödenmemesi,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6- Üst üste 2 Genel Kurul Toplantısına, haklı bir mazereti olmaksızın, vekaleten dahi katılmamak
7-Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında, kasti bir suç işlemek, suç işlenmesine doğrudan ya da dolaylı olarak yardım etmek ve bununla sınırlı olmaksızın derneğin maddi-manevi değerlerine zarar verebilecek oluşumlara girmek,


Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Yargıya taşınmış konularda yönetim kurulu konuyu yargılamanın bitimine kadar beklemeye alır, bu durumda üyenin üyeliği askıya alınır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.


MADDE 6-ÜYELİK HAKLARI
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye, oyunu kullanmak üzere üyelerden birini vekil tayin edebilir.


MADDE 7-DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;
a-Genel kurul, b-Yönetim Kurulu, c-Denetleme Kurulu

MADDE 8 - DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ
Genel kurul derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur. Genel kurul her 2 yılda bir yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç *kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir


MADDE 9 - ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulu, derneğe kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


MADDE 10 - TOPLANTI YERİ
Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.


MADDE 11 - TOPLANTI YETER SAYISI VE TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.


Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.


Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye, oyunu kullanmak üzere üyelerden birini vekil tayin edebilir. Her üye yalnızca bir başka üye adına vekaleten oy kullanabilir, birden çok kişiye vekaleten oy kullanamaz. Derneğe üye olmayanların vekil tayin edilmesi mümkün değildir. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.


Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


MADDE 12 - GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.


1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip
aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona/konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin fesih edilmesi,
11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
12-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.


Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.


MADDE 13 -OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:
Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamış ise açık olarak oylanır. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.


MADDE 14 – YÖNETİM KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim kurulu 7 asıl ve 7 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazla
sının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.


Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;


1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12-Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli ve faydalı gördüğü her türlü kararı almak ve teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve hukuki işlemleri yapmak.
13-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemlere ilişkin bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
14–Her çeşit menkul ve gayrimenkullere ait bağışları kabul etmek veya başka suretle iktisap etmek, derneğin menkul ve gayrimenkul malları üzerinde amacına uygun olarak tasarruf etmek, satmak, kiraya vermek, işletmek, devretmek gibi konuları yazılı rapor şeklinde hazırlayıp genel kurula sunmak.
15-Derneğin çıkarmış olduğu, yabancı dilden Türkçeye çevirdiği çeşitli yayınlarından kitap gazete ve dergilerden doğan tercüme, patent ve telif haklarını almak, bu konuya ilişkin danışma kuralları koymak, uygulanmasını sağlamak ve ödeme usullerini tespit edip genel kurula sunmak.
16-Derneğin gelişmesi için başka resmi ve gayrı resmi müesseselerle ve şahıslarla iş birliği, mukavele yapmak, tesisler kurmak, şirket açmak ve kurulmuş olanlara iştirak gibi meselelerde genel kurulun kararını almak.
17-Dernek gelirlerinin amacına uygun şekilde sarfını ve işyeri, merkez ve diğer tesislerin fonksiyonlarını sağlamak için yeteri kadar eleman çalıştırmak ve bu konularda yönetmelik yapmak,
18-Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli her türlü çalışmaları yasalar, tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapmak,
19-Dernek kayıtlarını tutmak, yazışmaları yürütmek, üye kaydı yapmak ve gerektiğinde üye çıkarma kararını vermek,
20 -Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
21 -Yönetim Kurulu olarak 3 ayda bir toplanmak,
22 -Yasalar ve Tüzükle verilmiş öteki görevleri yerine getirmek,
23- Dernek ile ilgili harcamaları yapmak, dernekle ilgili sözleşme ve yönetmelikleri yapmak, personel ve kadro statüsünü kabul etmek veya bu konularda başkana yetki vermek.


MADDE 15–YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


MADDE 16–DENETLEME KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ
Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. En çok oy olan üye denetim kurulu başkanı olur. Üyelerin tamamlanmasında 16. Madde ve diğer ilgili maddeler kıyasen uygulanır.


Denetleme Kurulunun görevleri:

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler. Denetleme kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla icra eder. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.


MADDE 17- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


MADDE 18 – ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARI
Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları Genel Kurul tarafından belirlenir ve Yönetim kurulu tarafından tahsil edilir.


MADDE 19 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Derneği gelir kaynakları;


1.Üye aidatı ve giriş aidatı
2.Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, kermes, gezi, toplantı, eğitim semineri, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
4.Bağışlar ve yardımlar
5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,
6. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlardan ve diğer ilgili gelirlerden oluşur.


MADDE 21 - DEFTER VE KAYITLAR
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.


Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.


a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:


1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.


MADDE 22 - DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.


Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.


MADDE 23 - ALINDI BELGELERİ
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılabilir. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


MADDE 24 - YETKİ BELGESİ
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 25 - GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


MADDE 26 -BEYANNAME VERİLMESİ
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


MADDE 27-BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;


Genel Kurul Sonuç Bildirimi


Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:


Genel kurul sonuç bildirimine;


1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.


MADDE 28-TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.


MADDE 29-YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunur. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 30-KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.


MADDE 31-DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler“Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.


Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


MADDE 32-DERNEĞİN HARCAMALARI
Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.


Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.


MADDE 33 - DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.


MADDE 34– TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.


Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


MADDE 35-DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.


Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurul kararı alınarak, bu karara uygun şekilde otizm konusunda faydalı kurum ya da kurumlara devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.


MADDE 36-HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

bottom of page